1. محمد لشکری , مهدی بهنامه , ملیحه حسنی , اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال در بخش خدمات ایران , پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۱۵-۱۲۹
  2. نیلوفرسادات حسینیون , مهدی بهنامه , تقی ابراهیمی سالاری , بررسی انتقال تلاطم نرخ بازده بین بازار های سهام، طلا و ارز در ایران , پژوهش های اقتصادی ایران , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱۲۳-۱۵۰
  3. محمد سلیمی فر , محمود هوشمند , مهدی بهنامه , نوا رمضانیان باجگیران , بررسی رابطه برخورداری از منابع نفتی و توسعه انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت , اقتصاد و توسعه منطقه ای , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۶۲-۱۹۰
  4. مهدی بهنامه , بررسی رابطه ی بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای اشتغال، مصرف زغال سنگ، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی درایران , اقتصاد پولی، مالی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۴۵-۱۶۱
  5. مهدی بهنامه , بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین رشد اقتصادی و مصرف زغال سنگ در ایران , راهبرد توسعه , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۲۴۸-۲۶۵